Praktijk Mous

PSYCHOTHERAPIE VOOR KINDEREN, JEUGDIGEN EN JONG VOLWASSENEN

Werkwijze

Intakeprocedure

Tijdens het eerste telefoongesprek worden de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt nagegaan of mijn praktijk de zorg verleent die aansluit op uw zorgvraag. Wanneer dit het geval is wordt een afspraak ingepland voor een intake waarin een meer uitgebreide kennismaking centraal staat.

In het kader van diagnostiek wordt de ontwikkelingsgeschiedenis en het functioneren op verschillende levensgebieden in beeld gebracht. In het onderzoek bij kinderen en jeugdigen gebeurt dit in nauwe samenwerking met ouders. Psychodiagnostisch (test)onderzoek behoort hierbij tot de mogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken in een multidisciplinair team waarna de bevindingen in een adviesgesprek worden teruggekoppeld.

Behandelaanbod

In het adviesgesprek worden de bevindingen vanuit het onderzoek toegelicht en wordt een voorstel voor behandeling gedaan. Wanneer ingestemd wordt met het advies stellen wij in gezamenlijkheid een behandelplan op waarin staat beschreven wat het probleem is, welke behandeldoelen nagestreefd zullen worden en via welke behandelmethode. Tevens wordt de frequentie en de verwachte duur van de behandeling vastgesteld. Bij de behandeling van kinderen en jeugdigen worden ouders normaliter betrokken middels een parallel lopend ouderbegeleidingstraject. Een psychotherapeutische behandeling kan indien nodig ondersteund worden met een medicamenteuze behandeling.

Voor de behandeling van kinderen en ouders met problematiek gerelateerd aan een (v)echtscheidingssituatie heb ik geen passend zorgaanbod. Ouders worden in het geval er sprake is van een dergelijke situatie verwezen naar een andere zorgaanbieder.