Uw rechten

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle EU-lidstaten. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals die van u als cliënt. Middels het privacy statement informeert Praktijk Mous u over de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
Als u of uw kind in therapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar. Daaraan zijn rechten en plichten verbonden die staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met uw behandelaar bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging LVVP. Indien dit niet tot tevredenheid leidt kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik onder het tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.