Praktijk Mous

PSYCHOTHERAPIE VOOR KINDEREN, JEUGDIGEN EN JONG VOLWASSENEN

Uw rechten

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle EU-lidstaten. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals die van u als cliënt. Middels het privacy statement informeert Praktijk Mous u over de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
Als u of uw kind in therapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar. Daaraan zijn rechten en plichten verbonden die staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met uw behandelaar bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging LVVP. Indien dit niet tot tevredenheid leidt kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik onder het tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.